Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

VERHUURVOORWAARDEN

1 ALLE OVEREENKOMSTEN VAN HUUR EN VERHUUR, GAAN VOLGENS DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

2 ALLE OFFERTES EN AANBIEDINGEN ZIJN GEHEEL VRIJBLIJVEND.

3 OPDRACHT EN ACCEPTATIE DIENEN SCHIFTELIJK PLAATS TE VINDEN.

4 DE HUURDER VERPLICHT ZICH ERVOOR ZORG TE DRAGEN DAT DE PLAATS VAN BESTEMMING VOOR EEN NORMAAL TRANSPORTMIDDEL GOED TOEGANKELIJK IS.

5 INDIEN DE GOEDEREN WEGENS OVERMACHT AAN DE ZIJDE VAN DE HUURDER NIET NAAR DE PLAATS VAN BESTEMMING VERVOERD KUNNEN WORDEN, ZAL DE HUURDER DIE GOEDEREN VOOR REKENING EN RISICO VAN DE VERHUURDER OPSLAAN, DE VERHUURDER WORDT DAN HIERVAN OP DE HOOGTE GESTELD.

6 DE HUURTARIEVEN ZIJN EXCLUSIEF BTW, TRANSPORT EN VERZEKERING. DE VERZEKERINGSKOSTEN BEDRAGEN 6% OVER HET TOTALE HUURBEDRAG.

7 DE HUUR VANGT AAN OP HET MOMENT DAT HET GEHUURDE VAN ONZE VESTIGING TE RUTTEN OF LEMMER VERTREKT EN EINDIGT NA TERUGKOMST VAN HET GEHUURDE
OP ONZE VESTIGING TE RUTTEN OF LEMMER.

8 HUURDER IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET JUISTE GEBRUIK VAN HET GEHUURDE MATERIAAL.

9 DE HUURDER DIENT ALS “ EEN GOED HUISVADER” DE NODIGE ZORG TE BESTEDEN AAN DE ONTVANGEN MATERIALEN.
DE HUURDER IS VANAF HET MOMENT VAN IN ONTVANGST NEMING VAN HET GEHUURDE MATERIAAL AANSPRAKELIJK VOOR ALLE SCHADE AAN DIT MATERIAAL, DIE DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF NALATIGHEID DOOR HUURDER OF DIENS GEMACHTIGDE IS ONTSTAAN.

HUURDER NEEMT BIJ HET IN ONTVANGST NEMEN VAN DEZE GOEDEREN TEVENS DE VERPLICHTING OP ZICH VOORNOEMDE SCHADE ZONDER VOORBEHOUD AAN VERHUURDER TE VERGOEDEN.

10 ONZE MATERIALEN ZIJN NIET GESCHIKT VOOR STRAAL , GRIT EN SPUITWERKZAAM- HEDEN. SCHOONMAAKKOSTEN KOMEN OP REKENING VAN DE HUURDER.

11 TARIEVEN ZIJN GEBASEERD OP EEN NORMALE DAGTAAK VAN 8 UUR OFWEL 40 WERK- UREN PER WEEK. SHIFT TARIEVEN EN WEEKEND TARIEVEN OP AANVRAAG.

12 HET AFMELDEN VAN DE HOOGWERKERS DIENT MINIMAAL 24 UUR VAN TE VOREN SCHIFTELIJK TE GESCHIEDEN.

13 DE VERHUURDER ZAL IN BEGINSEL NIET GEHOUDEN ZIJN GELEDEN BEDRIJF- EN/OF GEVOLGSCHADE VAN EEN HUURDER TE VERGOEDEN ZULKS AFHANKELIJK
VAN DE AARD VAN DE SCHULD.

14 VERHUURDER IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE KOSTEN, SCHADEN EN INTERESTEN DIE MOCHTEN ONTSTAAN ALS DIRECT OF INDIRECT GEVOLG VAN: OVERMACHT , DADEN OF NALATIGHEDEN VAN DE HUURDER, ZIJN ONDERGESCHIKTEN, DAN WEL ANDERE PERSONEN DIE DOOR OF VANWEGE HEM TE WERK ZIJN GESTELD, NALATIGHEID VAN DE HUURDER IN HET ONDERHOUD VAN DE GELEVERDE ZAKEN, BESCHADIGINGEN AAN DE GELEVERDE ZAKEN TEN GEVOLGE VAN MECHANISCHE EN CHEMISCHE DAN WEL BIOLOGISCHE INVLOEDEN VAN BUITENAF, NORMALE SLIJTAGE AAN DE GELEVERDE ZAKEN TEN GEVOLGE VAN DAGELIJKS GEBRUIK, ENIGE ANDERE VAN BUITEN AFKOMENDE OORZAAK.

15 INDIEN DE HUURDER BIJ DE UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST AAN GOEDEREN VAN DE VERHUURDER SCHADE VEROORZAAKT, WELKE SCHADE NOODZAKELIJKERWIJZE UIT DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST VOORTVLOEIT EN MITSDIEN ONVERMIJDELIJK IS , DAN IS DE VERHUURDER VOOR DIE SCHADE NIET AANSPRAKELIJK.

16 HET IS DE HUURDER NIET TOEGESTAAN DE GOEDEREN ONDER TE VERHUREN, TEN VERKOOP AAN TE BIEDEN, TE VERKOPEN, OVER TE DRAGEN, TE BEZWAREN OF OP ENIGERLEI ANDERE WIJZE AF TE STAAN.

17 GEDURENDE DE HUURPERIODE IS DE HUURDER VERPLICHT ALLE TERZAKE GELDENDE VEILIGHEIDSVOORSCHIFTEN EN ANDERE VOORSCHIFTEN VANWEGE DE OVERHEID IN ACHT TE NEMEN. HUURDER VRIJWAART VERHUURDER VOOR ALLE SCHADE VOORTVLOEIENDE UIT HET NIET DOOR HUURDER IN ACHT NEMEN VAN DEZE VOORSCHIFTEN.

18 EVENTUELE PRIJS – EN MODELWIJZIGINGEN ONDER VOORBEHOUD.

19 BETALING DIENT BINNEN 14 DAGEN NA FAKTUURDATUM OVERGEMAAKT TE WORDEN, BIJ NON-BETALING BINNEN 14 DAGEN IS DE HUURDER DE WETTELIJKE RENTE AAN DE VERHUURDER VERSCHULDIGD.
INCASSOMAATREGELEN/KOSTEN KOMEN VOOR REKENING VAN DE HUURDER.
BEROEP OP VERREKENING IS UITGESLOTEN.